Daňové priznanie


Dobre a bezchybne vypracované daňové priznanie je tým najlepším základom pre Vaše pohodové podnikanie. Vypracovaním daňového priznania Vám zabezpečíme jeho kompletné vypracovanie vrátane všetkých potrebných príloh a dodatkov potrebných k jeho úspešnému odovzdaniu.

Neoddeliteľnou súčasťou vypracovania daňového priznania samostatne zárobkovo činných osôb sú aj vyžadované prílohy, konkrétne Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Aj v prípade, že ste v priebehu roka menili Vaše zamestnanie a nepožiadali ste v stanovenom termíne Vášho súčasného zamestávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, ste zo zákona povinný vypracovať si Daňové priznanie sami. Túto službu Vám rovnako radi rýchlo a bezproblémovo vieme zabezpečiť.

Pokiaľ nie ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a za predchádzajúce zdaňovacie obdobie ste mali iné príjmy (z prenájmu nehnuteľnosti, z kapitálového majetktu a podobne), rovnako ste povinný podať daňové priznanie v príslušnom termíne.

Všeobecne záväzných termínov odovzdania daňového priznania je 31. marec nasledujúceho roka po ukončení zdaňovacieho obdobia. Neodovzdanie daňového priznania v tomto termíne je sankcionované každým dňom príslušnou sadzbou.

Typy daňového priznania:

- daň z príjmov právnických osôb / s.r.o., akciové spoločnosti/

- daň z príjmov fyzických osôb / samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti

- daňové priznanie k DPH

- súhrnné hlásenie k DPH

- daň z nehnuteľnosti

- daň z motorových vozidiel

- vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb

KONTAKT

DARON s.r.o

Miletičová 3/A, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 915 762 161